நில உரிமையாளர் / உரிமதாரரின் உரிமைகள் மற்றும் கடமைகள்

Last Updated at: March 18, 2020
423
நில உரிமையாளர் உரிமதாரரின் உரிமைகள் மற்றும் கடமைகள்

சொத்திற்கு சொந்தமான உரிமையாளர்களே தனது குத்தகைதாரரின் உரிமைகளை உறுதி செய்வார்கள். மேலும் அவரே சமூகத்திற்கும், கட்டிடத்திற்கும் பராமரிப்பு மேற்கொள்ளவும் வேண்டும்.

அவர் பின்வருவனவற்றிற்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறார்:

குத்தகை தாரரின் உரிமைகளை:    

சொத்து உரிமையாளர் தனது வருங்கால குத்தகைதாரர் பற்றிய முழு விபரங்களை அறிந்திருத்தல் அவசியமாகும்: அப்படி தெரிந்துகொள்வது அவர் சொத்துக்கும் அண்டைய மனிதர்களுக்கும் பாதுகாப்பானதாகும். புதிய வாடகை ஒப்பந்தத்தை சொத்து உரிமையாளர்  உள்ளூர் காவல் நிலையத்திற்கு தெரிவிக்க வேண்டும், மேலும் குத்தகைதாரரின் அடையாளத்திற்கான ஆதார விவரங்களை வழங்க வேண்டும். எப்போதாவது, நில உரிமையாளர்கள் குத்தகைதாரரின்  அவன் / அவள் பணிபுரியும் நிறுவனத்தின்  முதலாளியிடமிருந்து அவர்கள் அங்கே தான் பனி புரிகிறார்கள் என்ற சான்றிதழ்களையும் கேட்டு உறுதிப்படுத்தி கொள்கிறார்கள்.

பாதுகாப்பிற்கான ஆவணங்கள்:

சொத்து உரிமையாளர் எதைக் குறைக்க முடியும் என்பதை ஒப்பந்தம் குறிப்பிட வேண்டும். சொத்து உரிமையாளர் எந்தெந்த விஷயங்களுக்கு சலுகைகள் வழங்குகிறார்கள் என்பதை ஒப்பந்தத்தில்  தெளிவாக குறிப்பிட்டிருக்க வேண்டும். ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட நாட்களுக்குள் பாதுகாப்பு வைப்பை திருப்பித் தர வேண்டிய கடமையும் அவருக்கு சொத்து உரிமையாளருக்கு  இருக்கிறது. உரிமதாரர், உரிமதாரருக்கு உரிய அறிவிப்புடன், வாடகைதாரரின் வளாகத்தை எப்போது வேண்டுமானாலும் ஆய்வு செய்யலாம். ஒப்பந்தங்களில் இந்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் பிரிவுகளை  விரிவாக உள்ளடக்கியள்ளது

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

எங்கள் சட்ட வல்லுநர்களிடம் பேசுங்கள்:-

பாதுகாப்பிற்கான கடமைகள்:-

தேவையான பாதுகாப்பு உபகரணங்களை நிறுவுதல் மற்றும் வீட்டில் ஆபத்தான உபகரணங்களை பராமரித்தல் உள்ளிட்ட சொத்துக்களின் பாதுகாப்பிற்கு நில உரிமையாளர் பொறுப்பு. நில உரிமையாளர்  போதுமான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை வழங்கத் தவறினாலோ , வாடகைத்தாரிட்கு ஏதேனும்  சேதங்கள் ஏற்பட்டாலோ நில உரிமையாளரின் மீது சட்ட படியான   நடவடிக்கைகளுக்கு பொறுப்பேற்க வேண்டும். ஏதேனும் உபகரணங்கள்  செய்யலிழந்தால் சொத்து உறிமையாளரே உடனடியாக சேதத்தை சரி செய்து கொடுக்க வேண்டும் , உண்டாகும் சேதத்தை சொத்து உரிமையாளர் சரிசெய்ய வேண்டும்.

மேலும் தகவல் அறியுங்கள்

வாடகை ரசீது: 

குத்தகைதாரரின் பெயர், தேதி, பெறப்பட்ட தொகை மற்றும் நில உரிமையாளரின் கையொப்பம் ஆகியவற்றைக் கொண்ட வாடகை ரசீதுகளை குத்தகைதாரருக்கு சொத்து உரிமையாளர் வழங்க வேண்டும். வாடகை ரசீது வழங்கப்படாவிட்டால், வாடகை கட்டுப்பாட்டாளர் குத்தகைதாரருக்கு இரு மடங்கு வாடகையை செலுத்த நில உரிமையாளரை வழிநடத்தலாம்.

வெளியேறத் தவறியது:

ஒப்பந்த காலம்  முடிந்ததும், குத்தகைதாரர் கட்டாயமாக  வெளியேற வேண்டும். அவர் அவ்வாறு செய்யத் தவறினால், உரிமதாரர் வெளியேற்றத்திற்கான பொருத்தமான வழக்கைத் தாக்கல் செய்யலாம், அதற்கான சேதங்களையும், இழப்பீடுகளையும் சட்டப்படி நீதிமன்றத்தில் மேற்கொள்ளலாம். இவ்வாறு செய்வதின் மூலம் இயற்கையாகவே, பாதுகாப்பு வைப்புத்தொகையும் நிறுத்தப்படும்.

0

நில உரிமையாளர் / உரிமதாரரின் உரிமைகள் மற்றும் கடமைகள்

423

சொத்திற்கு சொந்தமான உரிமையாளர்களே தனது குத்தகைதாரரின் உரிமைகளை உறுதி செய்வார்கள். மேலும் அவரே சமூகத்திற்கும், கட்டிடத்திற்கும் பராமரிப்பு மேற்கொள்ளவும் வேண்டும்.

அவர் பின்வருவனவற்றிற்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறார்:

குத்தகை தாரரின் உரிமைகளை:    

சொத்து உரிமையாளர் தனது வருங்கால குத்தகைதாரர் பற்றிய முழு விபரங்களை அறிந்திருத்தல் அவசியமாகும்: அப்படி தெரிந்துகொள்வது அவர் சொத்துக்கும் அண்டைய மனிதர்களுக்கும் பாதுகாப்பானதாகும். புதிய வாடகை ஒப்பந்தத்தை சொத்து உரிமையாளர்  உள்ளூர் காவல் நிலையத்திற்கு தெரிவிக்க வேண்டும், மேலும் குத்தகைதாரரின் அடையாளத்திற்கான ஆதார விவரங்களை வழங்க வேண்டும். எப்போதாவது, நில உரிமையாளர்கள் குத்தகைதாரரின்  அவன் / அவள் பணிபுரியும் நிறுவனத்தின்  முதலாளியிடமிருந்து அவர்கள் அங்கே தான் பனி புரிகிறார்கள் என்ற சான்றிதழ்களையும் கேட்டு உறுதிப்படுத்தி கொள்கிறார்கள்.

பாதுகாப்பிற்கான ஆவணங்கள்:

சொத்து உரிமையாளர் எதைக் குறைக்க முடியும் என்பதை ஒப்பந்தம் குறிப்பிட வேண்டும். சொத்து உரிமையாளர் எந்தெந்த விஷயங்களுக்கு சலுகைகள் வழங்குகிறார்கள் என்பதை ஒப்பந்தத்தில்  தெளிவாக குறிப்பிட்டிருக்க வேண்டும். ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட நாட்களுக்குள் பாதுகாப்பு வைப்பை திருப்பித் தர வேண்டிய கடமையும் அவருக்கு சொத்து உரிமையாளருக்கு  இருக்கிறது. உரிமதாரர், உரிமதாரருக்கு உரிய அறிவிப்புடன், வாடகைதாரரின் வளாகத்தை எப்போது வேண்டுமானாலும் ஆய்வு செய்யலாம். ஒப்பந்தங்களில் இந்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் பிரிவுகளை  விரிவாக உள்ளடக்கியள்ளது

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

எங்கள் சட்ட வல்லுநர்களிடம் பேசுங்கள்:-

பாதுகாப்பிற்கான கடமைகள்:-

தேவையான பாதுகாப்பு உபகரணங்களை நிறுவுதல் மற்றும் வீட்டில் ஆபத்தான உபகரணங்களை பராமரித்தல் உள்ளிட்ட சொத்துக்களின் பாதுகாப்பிற்கு நில உரிமையாளர் பொறுப்பு. நில உரிமையாளர்  போதுமான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை வழங்கத் தவறினாலோ , வாடகைத்தாரிட்கு ஏதேனும்  சேதங்கள் ஏற்பட்டாலோ நில உரிமையாளரின் மீது சட்ட படியான   நடவடிக்கைகளுக்கு பொறுப்பேற்க வேண்டும். ஏதேனும் உபகரணங்கள்  செய்யலிழந்தால் சொத்து உறிமையாளரே உடனடியாக சேதத்தை சரி செய்து கொடுக்க வேண்டும் , உண்டாகும் சேதத்தை சொத்து உரிமையாளர் சரிசெய்ய வேண்டும்.

மேலும் தகவல் அறியுங்கள்

வாடகை ரசீது: 

குத்தகைதாரரின் பெயர், தேதி, பெறப்பட்ட தொகை மற்றும் நில உரிமையாளரின் கையொப்பம் ஆகியவற்றைக் கொண்ட வாடகை ரசீதுகளை குத்தகைதாரருக்கு சொத்து உரிமையாளர் வழங்க வேண்டும். வாடகை ரசீது வழங்கப்படாவிட்டால், வாடகை கட்டுப்பாட்டாளர் குத்தகைதாரருக்கு இரு மடங்கு வாடகையை செலுத்த நில உரிமையாளரை வழிநடத்தலாம்.

வெளியேறத் தவறியது:

ஒப்பந்த காலம்  முடிந்ததும், குத்தகைதாரர் கட்டாயமாக  வெளியேற வேண்டும். அவர் அவ்வாறு செய்யத் தவறினால், உரிமதாரர் வெளியேற்றத்திற்கான பொருத்தமான வழக்கைத் தாக்கல் செய்யலாம், அதற்கான சேதங்களையும், இழப்பீடுகளையும் சட்டப்படி நீதிமன்றத்தில் மேற்கொள்ளலாம். இவ்வாறு செய்வதின் மூலம் இயற்கையாகவே, பாதுகாப்பு வைப்புத்தொகையும் நிறுத்தப்படும்.

0

No Record Found
SHARE