தயாரிப்பாளர் நிறுவனம் என்றால் என்ன?

Last Updated at: March 16, 2020
1038
Producer Company

581 C  (1) சட்டப்பிரிவு நிறுவனங்கள் சட்டம் 1956 இன் படி, தயாரிப்பாளர் நிறுவனம் என்பது பத்து அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தனிநபர்கள் இருக்கும் ஒரு நிறுவனம், அல்லது தயாரிப்பாளர் ஒவ்வொருவரும் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட  தயாரிப்பாளர் நிறுவனங்களில் இருப்பவர்கள் ஆவர்.

இது பத்து அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தனிநபர்கள் அல்லது தயாரிப்பாளர் நிறுவனங்களின் கலவையாகவும் இருக்கலாம்.

நிறுவன பதிவு பெறுங்கள்

ஒரு தயாரிப்பாளர் நிறுவனத்தை இயற்ற விரும்புவர்களாக இருக்க வேண்டும். இதன் விவரங்கள்  581 B சட்டப்பிரிவு நிறுவனங்கள் சட்டம் 1956 இன் கீழ் குறிப்பிட வேண்டும்.

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

ஒரு நிறுவனம் 1956 ஆம் ஆண்டின் நிறுவனச் சட்டத்தின் பிற விதிகளுக்கும் இணங்க வேண்டும்.

0

தயாரிப்பாளர் நிறுவனம் என்றால் என்ன?

1038

581 C  (1) சட்டப்பிரிவு நிறுவனங்கள் சட்டம் 1956 இன் படி, தயாரிப்பாளர் நிறுவனம் என்பது பத்து அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தனிநபர்கள் இருக்கும் ஒரு நிறுவனம், அல்லது தயாரிப்பாளர் ஒவ்வொருவரும் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட  தயாரிப்பாளர் நிறுவனங்களில் இருப்பவர்கள் ஆவர்.

இது பத்து அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தனிநபர்கள் அல்லது தயாரிப்பாளர் நிறுவனங்களின் கலவையாகவும் இருக்கலாம்.

நிறுவன பதிவு பெறுங்கள்

ஒரு தயாரிப்பாளர் நிறுவனத்தை இயற்ற விரும்புவர்களாக இருக்க வேண்டும். இதன் விவரங்கள்  581 B சட்டப்பிரிவு நிறுவனங்கள் சட்டம் 1956 இன் கீழ் குறிப்பிட வேண்டும்.

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

ஒரு நிறுவனம் 1956 ஆம் ஆண்டின் நிறுவனச் சட்டத்தின் பிற விதிகளுக்கும் இணங்க வேண்டும்.

0

FAQs

No FAQs found

Add a Question


No Record Found
SHARE