விற்பனை பத்திரத்தின் முக்கியத்துவம்

Last Updated at: March 18, 2020
316
விற்பனை பத்திரத்தின் முக்கியத்துவம்

வீட்டு ஒப்பந்தத்தில், மிக முக்கியமான ஆவணம் விற்பனை பத்திரம். இது பரிவர்த்தனையின் செல்லுபடியைப் பற்றி பேசுகிறது மற்றும் இந்த விஷயத்தைப் பற்றி ஒருவர் கொண்டிருக்கக்கூடிய எந்தவொரு கவலையும் நிவர்த்தி செய்கிறது. இது பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் மற்றும் விற்பனையாளர் மற்றும் வாங்குபவர் இருவரும் வைத்திருக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு விவரமும் ஒப்புக் கொண்ட பின்னரே இது வழக்கமாக கையொப்பமிடப்படுகிறது.

 இது எதை உள்ளடக்குகிறது?

சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினரின் பெயர்கள் மற்றும் முகவரிகள், தட்டையின் அளவு, அதன் இருப்பிடம் மற்றும் அணுகல் புள்ளிகள் தொடங்கி, ஒப்பந்தம் தொடர்பான ஒவ்வொரு விவரமும் ஒரு விற்பனை பத்திரத்தில் இருக்கும். ஒரு தனி வீட்டைப் பொறுத்தவரை, வீடு எவ்வாறு கட்டப்பட்டது என்பதையும் இது விவரிக்கும்.

பத்திரத்தின் முக்கிய நோக்கம், சொத்துக்கள் இலவசமாக இல்லை என்று சான்றளிப்பதாகும். இதன் பொருள் விற்பனையாளருக்கு முழுமையான உரிமை உள்ளது மற்றும் பிளாட்டில் எந்த உரிமையும் இல்லை. வீடு அடமானம் வைத்திருந்தால், பத்திரத்தில் கையெழுத்திடுவதற்கு முன்பு அதை தீர்க்க வேண்டும். சில வாங்குபவர்கள், குறிப்பாக பெரிய பரிவர்த்தனைகளில், பதிவாளர் அலுவலகத்தை சரிபார்க்க ஒரு முகவரை நியமிக்கிறார்கள்.

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

விற்பனை விலை, கொடுக்கப்பட்ட டோக்கன் தொகை, கொடுக்கப்பட வேண்டிய மீதமுள்ள கட்டணம் மற்றும் பரிவர்த்தனையின் மற்ற அனைத்து விவரங்களும் இதில் அடங்கும். வாங்குபவரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட மற்ற அனைத்து ஆவணங்களும் பத்திரத்தில் குறிப்பிடப்படும்.

மேலும் தகவல் அறியுங்கள்

விற்பனை பத்திரம் செய்வது எப்படி?

நீதித்துறை அல்லாத முத்திரைத் தாளில் பத்திரம் தயாரிக்கப்படுகிறது. உங்கள் மாநிலத்தில் பத்திரத்திற்குத் தேவையான முத்திரைத் தாளின் மதிப்பைக் கண்டறியவும். எல்லா மாநிலங்களும் தங்கள் நோக்கங்களுக்காக முத்திரைச் சட்டத்தில் திருத்தம் செய்துள்ளதால், இது ஒவ்வொரு மாநிலத்துடனும் வேறுபடும். துணை பதிவாளர் அலுவலகத்தில் இரண்டு சாட்சிகள் முன்னிலையில் பத்திரம் கையெழுத்திடப்பட உள்ளது. பத்திரத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு முன் அனைத்து வரிகளும் சொத்தின் மீது செலுத்தப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அல்லது நீங்கள் அபராதம் செலுத்துவீர்கள்.

வாங்குபவர் முத்திரை வரி மற்றும் பதிவு கட்டணங்களை செலுத்த வேண்டும், ஆனால் இது வழக்கமாக விற்பனையாளருடன் பிரிக்கப்படுகிறது. பதிவுசெய்ததும், விற்பனை தொடர்பான அசல் ஆவணங்கள் நான்கு மாதங்களுக்குள் தயாரிக்கப்பட வேண்டும்.

0

விற்பனை பத்திரத்தின் முக்கியத்துவம்

316

வீட்டு ஒப்பந்தத்தில், மிக முக்கியமான ஆவணம் விற்பனை பத்திரம். இது பரிவர்த்தனையின் செல்லுபடியைப் பற்றி பேசுகிறது மற்றும் இந்த விஷயத்தைப் பற்றி ஒருவர் கொண்டிருக்கக்கூடிய எந்தவொரு கவலையும் நிவர்த்தி செய்கிறது. இது பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் மற்றும் விற்பனையாளர் மற்றும் வாங்குபவர் இருவரும் வைத்திருக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு விவரமும் ஒப்புக் கொண்ட பின்னரே இது வழக்கமாக கையொப்பமிடப்படுகிறது.

 இது எதை உள்ளடக்குகிறது?

சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினரின் பெயர்கள் மற்றும் முகவரிகள், தட்டையின் அளவு, அதன் இருப்பிடம் மற்றும் அணுகல் புள்ளிகள் தொடங்கி, ஒப்பந்தம் தொடர்பான ஒவ்வொரு விவரமும் ஒரு விற்பனை பத்திரத்தில் இருக்கும். ஒரு தனி வீட்டைப் பொறுத்தவரை, வீடு எவ்வாறு கட்டப்பட்டது என்பதையும் இது விவரிக்கும்.

பத்திரத்தின் முக்கிய நோக்கம், சொத்துக்கள் இலவசமாக இல்லை என்று சான்றளிப்பதாகும். இதன் பொருள் விற்பனையாளருக்கு முழுமையான உரிமை உள்ளது மற்றும் பிளாட்டில் எந்த உரிமையும் இல்லை. வீடு அடமானம் வைத்திருந்தால், பத்திரத்தில் கையெழுத்திடுவதற்கு முன்பு அதை தீர்க்க வேண்டும். சில வாங்குபவர்கள், குறிப்பாக பெரிய பரிவர்த்தனைகளில், பதிவாளர் அலுவலகத்தை சரிபார்க்க ஒரு முகவரை நியமிக்கிறார்கள்.

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

விற்பனை விலை, கொடுக்கப்பட்ட டோக்கன் தொகை, கொடுக்கப்பட வேண்டிய மீதமுள்ள கட்டணம் மற்றும் பரிவர்த்தனையின் மற்ற அனைத்து விவரங்களும் இதில் அடங்கும். வாங்குபவரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட மற்ற அனைத்து ஆவணங்களும் பத்திரத்தில் குறிப்பிடப்படும்.

மேலும் தகவல் அறியுங்கள்

விற்பனை பத்திரம் செய்வது எப்படி?

நீதித்துறை அல்லாத முத்திரைத் தாளில் பத்திரம் தயாரிக்கப்படுகிறது. உங்கள் மாநிலத்தில் பத்திரத்திற்குத் தேவையான முத்திரைத் தாளின் மதிப்பைக் கண்டறியவும். எல்லா மாநிலங்களும் தங்கள் நோக்கங்களுக்காக முத்திரைச் சட்டத்தில் திருத்தம் செய்துள்ளதால், இது ஒவ்வொரு மாநிலத்துடனும் வேறுபடும். துணை பதிவாளர் அலுவலகத்தில் இரண்டு சாட்சிகள் முன்னிலையில் பத்திரம் கையெழுத்திடப்பட உள்ளது. பத்திரத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு முன் அனைத்து வரிகளும் சொத்தின் மீது செலுத்தப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அல்லது நீங்கள் அபராதம் செலுத்துவீர்கள்.

வாங்குபவர் முத்திரை வரி மற்றும் பதிவு கட்டணங்களை செலுத்த வேண்டும், ஆனால் இது வழக்கமாக விற்பனையாளருடன் பிரிக்கப்படுகிறது. பதிவுசெய்ததும், விற்பனை தொடர்பான அசல் ஆவணங்கள் நான்கு மாதங்களுக்குள் தயாரிக்கப்பட வேண்டும்.

0

No Record Found
SHARE