அதிகப்படியான சேவை வரி செலுத்துதலின் சுய சரிசெய்தல்

Last Updated at: March 18, 2020
133
அதிகப்படியான சேவை வரி செலுத்துதலின் சுய சரிசெய்தல்

உங்களுக்குத் தேவையானதை விட நீங்கள்  அதிகமான சேவை வரி  செலுத்தியிருந்தால், உங்களுக்கு இரண்டு வழிகள் உள்ளன: உரிமைகோரல் பணத்தைத் திரும்பப்பெறுவதற்கான அதிகப்படியான கட்டணத்தை சுயமாக சரிசெய்ய. சுய சரிசெய்தல் என்பது எளிதான வழி. எவ்வாறாயினும், நீங்கள் எந்த முறையைத் தேர்வுசெய்தாலும் ஆவண சான்றுகள் உங்களுக்குத் தேவைப்படும் என்பதை நினைவில் கொள்க. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, இன்னும் அதிகப்படியான சேவை வரியை நீங்கள் துறைக்கு தெரிவிக்க வேண்டும். சேவை வரி (Goods and Service Tax) செலுத்துதலின் சுய சரிசெய்தல் பற்றி இக்கட்டூரையில் காண்போம்.

சேவை வரி பற்றி தகவல் அறியுங்கள்

சுய சரிசெய்தல் எப்போதுமே கிடைக்காது. சில நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். இங்கே அவர்கள்:

  1. உண்மையான கட்டணம் தாமதமாகப் பெறுவதால் அதிகப்படியான கட்டணம் செலுத்தப்பட்டால்.
  2. சட்டத்தின் விளக்கம் அல்லது வரிவிதிப்பு அல்லது விலக்கு அறிவிப்பின் மதிப்பீடு ஆகியவற்றின் காரணமாக அதிகப்படியான கட்டணம் கோரப்படக்கூடாது.
  3. (1.) இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வழக்கைத் தவிர, தொகை ரூ. 1 லட்சம் மேல் இருத்தல் கூடாது.

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

சுய சரிசெய்தல் குறித்து கண்காணிப்பாளருக்கு 15 நாட்களுக்குள் தெரிவிக்கப்பட வேண்டும்.

0

அதிகப்படியான சேவை வரி செலுத்துதலின் சுய சரிசெய்தல்

133

உங்களுக்குத் தேவையானதை விட நீங்கள்  அதிகமான சேவை வரி  செலுத்தியிருந்தால், உங்களுக்கு இரண்டு வழிகள் உள்ளன: உரிமைகோரல் பணத்தைத் திரும்பப்பெறுவதற்கான அதிகப்படியான கட்டணத்தை சுயமாக சரிசெய்ய. சுய சரிசெய்தல் என்பது எளிதான வழி. எவ்வாறாயினும், நீங்கள் எந்த முறையைத் தேர்வுசெய்தாலும் ஆவண சான்றுகள் உங்களுக்குத் தேவைப்படும் என்பதை நினைவில் கொள்க. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, இன்னும் அதிகப்படியான சேவை வரியை நீங்கள் துறைக்கு தெரிவிக்க வேண்டும். சேவை வரி (Goods and Service Tax) செலுத்துதலின் சுய சரிசெய்தல் பற்றி இக்கட்டூரையில் காண்போம்.

சேவை வரி பற்றி தகவல் அறியுங்கள்

சுய சரிசெய்தல் எப்போதுமே கிடைக்காது. சில நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். இங்கே அவர்கள்:

  1. உண்மையான கட்டணம் தாமதமாகப் பெறுவதால் அதிகப்படியான கட்டணம் செலுத்தப்பட்டால்.
  2. சட்டத்தின் விளக்கம் அல்லது வரிவிதிப்பு அல்லது விலக்கு அறிவிப்பின் மதிப்பீடு ஆகியவற்றின் காரணமாக அதிகப்படியான கட்டணம் கோரப்படக்கூடாது.
  3. (1.) இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வழக்கைத் தவிர, தொகை ரூ. 1 லட்சம் மேல் இருத்தல் கூடாது.

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

சுய சரிசெய்தல் குறித்து கண்காணிப்பாளருக்கு 15 நாட்களுக்குள் தெரிவிக்கப்பட வேண்டும்.

0

FAQs

No FAQs found

Add a Question


No Record Found
SHARE