தொடக்க நிறுவனங்களுக்கான கணக்குகளின் புத்தகங்களை பராமரித்தல்

Last Updated at: March 18, 2020
184
தொடக்க நிறுவனங்களுக்கான கணக்குகளின் புத்தகங்களை பராமரித்தல்

தொடக்கநிலைகளில், விஷயங்கள் இடத்திற்கு வெளியே இருக்கக்கூடும் என்று சொல்வது மிகவும் லேசாக இருக்கும். கணக்குகளை பராமரிக்காமல் இருப்பது மிகவும் பொதுவானது, அவற்றை ஒழுங்காக வைத்திருங்கள். ஆனால் இது மிகவும் சிக்கலானதாக இருக்கும், குறிப்பாக நிதி திரட்டும் நேரத்தில். தொடக்க நிறுவனங்களுக்கான கணக்குகளின் புத்தகங்களை பராமரித்தல் எவ்வாறு என்று இக்கட்டூரையில் காண்போம்.

ஒருவர் இல்லாமல் மற்றொருவர் எவ்வாறு சரியான வணிக முடிவுகளை எடுப்பார்?

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

வணிகங்கள், சட்டப்படி, தங்கள் கணக்குகளின் புத்தகங்களை பராமரித்தல் வேண்டிய கடமையைக் கொண்டுள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013, அனைத்து ரசீதுகள், பில்கள் மற்றும் வவுச்சர்களுடன் அனைத்து நிறுவனங்களும் முந்தைய எட்டு ஆண்டுகளில் தங்கள் கணக்குகளை பராமரிக்க வேண்டும் என்று கட்டளையிடுகின்றன. கைமுறையாகவோ அல்லது மின்னணு ரீதியாகவோ கணக்குகள் சம்பள அடிப்படையில் பராமரிக்கப்பட வேண்டும் மற்றும் இரட்டை நுழைவு முறையைப் பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் இது குறிப்பிடுகிறது.

நிறுவன பதிவு பெறுங்கள்

கணக்குகளின் புத்தகங்களை பராமரிக்கத் (Maintain your Accounts) தவறினால், புத்தகங்களை பராமரிப்பதற்கு பொறுப்பான நிர்வாக இயக்குனர், முழுநேர இயக்குனர், சுயாதீன இயக்குனர், தலைமை நிர்வாக அதிகாரி அல்லது தலைமை நிதி அதிகாரி ஆகியோருக்கு சிறைத்தண்டனை உள்ளிட்ட உயர் அபராதங்கள் விதிக்கப்படலாம்.

அனைத்து நிறுவனங்களும் தங்கள் நிதியாண்டை மார்ச் 31 அன்று முடிக்க வேண்டும். அதன் முதல் ஆண்டில், நிறுவனம் ஜனவரி 1 அல்லது அதற்குப் பிறகு தொடங்கியிருந்தால், நிதியாண்டின் முடிவு அடுத்த ஆண்டின் மார்ச் 31 ஆகும்.

0

தொடக்க நிறுவனங்களுக்கான கணக்குகளின் புத்தகங்களை பராமரித்தல்

184

தொடக்கநிலைகளில், விஷயங்கள் இடத்திற்கு வெளியே இருக்கக்கூடும் என்று சொல்வது மிகவும் லேசாக இருக்கும். கணக்குகளை பராமரிக்காமல் இருப்பது மிகவும் பொதுவானது, அவற்றை ஒழுங்காக வைத்திருங்கள். ஆனால் இது மிகவும் சிக்கலானதாக இருக்கும், குறிப்பாக நிதி திரட்டும் நேரத்தில். தொடக்க நிறுவனங்களுக்கான கணக்குகளின் புத்தகங்களை பராமரித்தல் எவ்வாறு என்று இக்கட்டூரையில் காண்போம்.

ஒருவர் இல்லாமல் மற்றொருவர் எவ்வாறு சரியான வணிக முடிவுகளை எடுப்பார்?

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

வணிகங்கள், சட்டப்படி, தங்கள் கணக்குகளின் புத்தகங்களை பராமரித்தல் வேண்டிய கடமையைக் கொண்டுள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013, அனைத்து ரசீதுகள், பில்கள் மற்றும் வவுச்சர்களுடன் அனைத்து நிறுவனங்களும் முந்தைய எட்டு ஆண்டுகளில் தங்கள் கணக்குகளை பராமரிக்க வேண்டும் என்று கட்டளையிடுகின்றன. கைமுறையாகவோ அல்லது மின்னணு ரீதியாகவோ கணக்குகள் சம்பள அடிப்படையில் பராமரிக்கப்பட வேண்டும் மற்றும் இரட்டை நுழைவு முறையைப் பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் இது குறிப்பிடுகிறது.

நிறுவன பதிவு பெறுங்கள்

கணக்குகளின் புத்தகங்களை பராமரிக்கத் (Maintain your Accounts) தவறினால், புத்தகங்களை பராமரிப்பதற்கு பொறுப்பான நிர்வாக இயக்குனர், முழுநேர இயக்குனர், சுயாதீன இயக்குனர், தலைமை நிர்வாக அதிகாரி அல்லது தலைமை நிதி அதிகாரி ஆகியோருக்கு சிறைத்தண்டனை உள்ளிட்ட உயர் அபராதங்கள் விதிக்கப்படலாம்.

அனைத்து நிறுவனங்களும் தங்கள் நிதியாண்டை மார்ச் 31 அன்று முடிக்க வேண்டும். அதன் முதல் ஆண்டில், நிறுவனம் ஜனவரி 1 அல்லது அதற்குப் பிறகு தொடங்கியிருந்தால், நிதியாண்டின் முடிவு அடுத்த ஆண்டின் மார்ச் 31 ஆகும்.

0

No Record Found
SHARE