தொடக்க நிறுவனத்திற்கு தொழிலாளர் ஆய்வாளர்கள் ஆய்விலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட வேண்டும்.

Last Updated at: March 18, 2020
149
தொடக்க நிறுவனம்

தொழிலாளர் அமைச்சர் பண்டாரு தத்தாத்ரேயா, தொழிலாளர் சட்டங்களின்படி தாங்கள் தொழிலாளர் சட்டங்களுக்கு இணங்குவதாக சுய அறிவிப்பு வழங்குவதன் மூலம் தொழிலாளர் ஆய்வாளர்களால் மூன்று ஆண்டுகள் வரை ஆய்வுக்கு விலக்கு அளிக்கப்படும் என்று கூறினார் என்பது பி.டீ ஐ அறிவுப்பு ஆகும். மாநிலங்களவையில் எழுதப்பட்ட பதிலில்,அமைச்சர் கூறிய ஆலோசனையின் நோக்கமானது  தொடக்க நிறுவனம் சுய ஒழுக்கத்துடன் இருப்பதை ஊக்குவிப்பதும் சட்டத்தின் ஆட்சியைக் கடைப்பிடிப்பதும் ஆகும்.

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

தொழிலாளர் சட்டங்கள் என்பது  தொழில்துறை தகராறு சட்டம், 1947, தொழிற்சங்க சட்டம், 1926, கட்டிடம் மற்றும் பிற கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள் ’(வேலைவாய்ப்பு மற்றும் சேவையின் நிபந்தனைகளை ஒழுங்குபடுத்துதல்) சட்டம், 1996 மற்றும் தொழில்துறை வேலைவாய்ப்பு (நிலையான ஆணைகள்) சட்டம், 1946 போன்றவை ஆகும்.

உங்கள் ஸ்டார்ட்-அப் பதிவிற்கு

அவர்களின் இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாம் ஆண்டில், தொடக்க நிறுவனம்  சுய சான்றளிக்கப்பட்ட வருமானத்தை வழங்குவதாக இருக்க வேண்டும். அவைகள் பரிசோதிக்கப்பட்ட வேண்டும் என்றால் மீறல் குறித்த நம்பகமான மற்றும் சரிபார்க்கக்கூடிய புகார் எழுத்துப்பூர்வமாக தாக்கல் செய்யப்பட்டு உயர் அதிகாரிகளிடமிருந்து ஒப்புதல் பெறப்பட்டால் மட்டுமே முடியும்.

 

0

தொடக்க நிறுவனத்திற்கு தொழிலாளர் ஆய்வாளர்கள் ஆய்விலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட வேண்டும்.

149

தொழிலாளர் அமைச்சர் பண்டாரு தத்தாத்ரேயா, தொழிலாளர் சட்டங்களின்படி தாங்கள் தொழிலாளர் சட்டங்களுக்கு இணங்குவதாக சுய அறிவிப்பு வழங்குவதன் மூலம் தொழிலாளர் ஆய்வாளர்களால் மூன்று ஆண்டுகள் வரை ஆய்வுக்கு விலக்கு அளிக்கப்படும் என்று கூறினார் என்பது பி.டீ ஐ அறிவுப்பு ஆகும். மாநிலங்களவையில் எழுதப்பட்ட பதிலில்,அமைச்சர் கூறிய ஆலோசனையின் நோக்கமானது  தொடக்க நிறுவனம் சுய ஒழுக்கத்துடன் இருப்பதை ஊக்குவிப்பதும் சட்டத்தின் ஆட்சியைக் கடைப்பிடிப்பதும் ஆகும்.

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

தொழிலாளர் சட்டங்கள் என்பது  தொழில்துறை தகராறு சட்டம், 1947, தொழிற்சங்க சட்டம், 1926, கட்டிடம் மற்றும் பிற கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள் ’(வேலைவாய்ப்பு மற்றும் சேவையின் நிபந்தனைகளை ஒழுங்குபடுத்துதல்) சட்டம், 1996 மற்றும் தொழில்துறை வேலைவாய்ப்பு (நிலையான ஆணைகள்) சட்டம், 1946 போன்றவை ஆகும்.

உங்கள் ஸ்டார்ட்-அப் பதிவிற்கு

அவர்களின் இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாம் ஆண்டில், தொடக்க நிறுவனம்  சுய சான்றளிக்கப்பட்ட வருமானத்தை வழங்குவதாக இருக்க வேண்டும். அவைகள் பரிசோதிக்கப்பட்ட வேண்டும் என்றால் மீறல் குறித்த நம்பகமான மற்றும் சரிபார்க்கக்கூடிய புகார் எழுத்துப்பூர்வமாக தாக்கல் செய்யப்பட்டு உயர் அதிகாரிகளிடமிருந்து ஒப்புதல் பெறப்பட்டால் மட்டுமே முடியும்.

 

0

FAQs

No FAQs found

Add a Question


No Record Found
SHARE